Podmienky používania

Vstupom na túto webovú stránku, jej používaním alebo prehliadaním potvrdzujete, že ste si prečítali a rozumiete nižšie uvedeným podmienkam používania webovej stránky, zároveň ich budete rešpektovať a dodržiavať. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

1. Na stránke VENUJEM.SK je zakázaná iná inzercia ako bezplatná.  

2. Všetky služby na stránke VENUJEM.SK sú návštevníkom poskytované zadarmo.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, inzerát zmazať, prípadne zablokovať zaregistrované konto a to v prípadoch ak nebudú dodržané všeobecné podmienky VENUJEM.SK, inzerát alebo správanie sa navštevníka bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi. 

4. Prevádzkovateľ vytvára priestor pre vzájomný kontakt medzi darujúcim a obdarovaným. Nepreberá žiadne záruky za kvalitu a dodanie venovaných vecí.  Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by darujúcim alebo obdarovaným vznikli v dôsledku využívania služieb venujem.sk .

5. Inzerant by mal dbať na to, aby stav inzerátu bol aktuálny a nezavádzal návštevníkov. V prípade úspešného inzerátu by mal zmeniť jeho stav na darovaný, v prípade neaktuálnosti ho vymazať.